در عرض آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

در عرض: آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

۱۰ درصد داروها در کشورهای فقیر تقلبی هستند / شرکت جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارشی هشدار داد که ۱۰ درصد داروها در کشورهای فقیر تقلبی هستند.  شرکت جهانی بهداشت: ۱۰ درصد داروها در کش..

ادامه مطلب